Prva mobilna aplikacija ovakve vrste u Crnoj Gori omogućava građanima da anonimno prijave slučajeve kršenja prava potrošača, uz mogućnost slanja fotografija, audio snimaka i sličnih dokaza za moguće slučajeve kršenja prava potrošača. Osnovni cilj prikupljanja prijava od strane građana je da se izmjeri nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i / ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja. Ova aplikacija može omogućiti menadžerima i poslodavcima pojedinih preduzeća da na osnovu mišljenja i komentara građana preduzmu odgovarajuće mjere prema radnicima koji su prekršili Zakon o zaštiti potrošača.
1. Pravo da proizvodi koji su ti namijenjeni budu bezbjedni po tvoj život i zdravlje i životnu sredinu, zdravstveno-higijenski ispravni i čuvani na način i pod uslovima utvrđenim zakonom

2. Pravo da budeš obaviješten o važećoj cijeni robe na način što će biti vidno istaknuta

3. Pravo da ti trgovac izda čitljiv i jasan račun koji sadrži: naziv i sjedište trgovca, mjesto prodaje, podatke o proizvodu (naziv, vrsta, količina, cijena i ukupna vrijednost prodatih proizvoda) i datum prodaje proizvoda

4. Pravo na garanciju od strane proizvođača, distributera ili trgovaca (davalac garancije)

5. Pravo da uložiš reklamaciju (prigovor) u slučaju nedostatka na proizvodu koji nije nastao tvojom krivicom, zbog pogrešno obračunate cijene ili na cijenu pružene javne usluge u roku od osam dana od dana prijema računa

6. Pravo da budeš obaviješten od strane trgovca na mjestu prodaje, odnosno ponude o uslovima prodaje, uključujući i posebne uslove prodaje koje trgovac odobrava za pojedine grupe potrošača ili pojedine proizvode

7. Pravo da ti proizvod koji se nudi po sniženoj cijeni bude označen vidno i jasno na mjestu ponude, sa istaknutom cijenom prije sniženja i sniženom cijenom, kao i označenim vremenskim periodom trajanja promotivne prodaje

8. Pravo da prilikom ponude i prodaje tehničke i druge robe u skladu sa posebnim propisom, budeš obaviješten od strane trgovca u pisanoj formi o dostupnosti rezervnih djelova, priključnih aparata, tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke i sl. za vrijeme i poslije prestanka proizvodnje ili uvoza robe

9. Pravo na jasno istaknuto upozorenje na robi o rizicima koji proizilaze iz uobičajene i nepravilne upotrebe ili upotrebe od strane određene grupe potrošača, kao i upozorenje na opasne supstance i smješe

10. Pravo na isprave i oznake na proizvodima koje su napisane na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori
  • Projekat „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“ je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA).
  • Centar za monitoring i istraživanje CEMI realizuje projekat pod nazivom „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program pretpristupne podrške (IPA). Ovaj projekat CEMI realizuje u saradnji sa Centrom za zaštitu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP), Crnogorskom LGBTQ asocijacijom (Queer Montenegro) i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP). Cilj projekta je izgradnja kapaciteta OCD-a u razvoju politika i pružanju usluga u oblasti prava potrošača. Takođe, projektom se želi doprinijeti samom procesu evropskih integracija kroz osnaživanje civilnog sektora koji će aktivno učestvovati u društvenom razvoju kreiranjem politika u procesu implementacije projekta. Kroz aktivnosti projekta pružiće se podrška zaštiti prava potrošača, povećati svijest potrošača i pripadnika biznis sektora u pogledu njihovih prava i obaveza, ali i pojačati učešće državnih i lokalnih struktura vlasti i samih građana u kreiranju prigodnog sistema za zaštitu potrošača. Tokom implementacije projekta CEMI će organizovati treninge, okrugle stolove i konferencije posredstvom kojih će se intenzivirati komunikacija i povezanost između zainteresovanih grupa koje imaju za cilj pospješivanje funkcionisanja sistema zaštite potrošača u kojem će mogućnost pristupa imati sve društvene grupe.